Atrikasa andraisan’ny micc anjara : Iadian-kevitra any Toamasina ny momba ny fanasaziana mahakasika ny halatra lavanila

Mandray anjara amin’ny « Atrikasa fampitoviana ny fomba fanao momba ny fanasazina mahakasika ny halatra lavanila » izay karakarain’ny Minisiteran’ny Fitsarana ny solotenan’ny Minisiteran’ny Fampiroboroboana ny Indostria, ny Varotra sy ny Fanjifana (MICC). Any Toamasina no anatanterahana izany nanomboka ny Alakamisy 07 Jolay 2022. Lehiben’ny Fitsarana sy Tonia Mpampanoa Lalàna avy amin’ny toerana samihafa, lehiben’ny Fitsarana Ambony sy Tonia Mpampanoa Ambony, hatramin’ireo lehibe avy ao amin’ny Fitsarana Fandravana , tompon’andraikitra ambony avy amin’ny Minisitera hafa voakasika mivantana amin’ny resaka lavanila toy Minisiteran’ny Fambolena, Minisiteran’ny Atitany sy Fitsinjaram- pahefana, Filaminam-bahoaka , Zandarimariampirenena no miara-mikaon-doha.
Ny Tale misahana ny Varotra Ivelany (DCE) dia namelabelatra ny ‘’havesaran-danjan’ny lavanila amin’ny toe-karen’i Madagasikara’’. Nanamafy fa takiana ny fanatsarana ny kalitao mba itazonana ny kalitao « premium » ananana ankehitriny sy itomboan’ny tombony ho azon’ny firenena avy amin’io akora sarobidy io.
Ny Tale misahana ny Lalàna (DAJ) indray kosa dia niresaka momba ireo karazan-keloka momba ny lavanila sy ny amin’ireo fepetra noraisina tato ho ato :
– ny fametrahana ny Filankevi-pirenena momba ny lavanila (CNV) izay natao hiarahan’ny fanjakana sy sehatra tsy miankina mifanome tanana hanatsarana ny seham-pihariana lavanila ;
– ny fanamafisana fa tsy mikitika ny fahalalahana ny fametrahana lamina toy ny hoe fiarovana ny mpamboly ohatra no anton’ny famerana ny vidiny farany ambany amarotana la vanily eto antoerana, misokatra ny fahafahana hivarotra ambonin’ny vidiny farany ambany ;
– ny mpanara maso ny varotra dia tena manana andraikitra lehibe amin’ny raharaha lavanily sy amin’ny fitsirihana ny fandikan-dalàna mahakasika izany ka namafisina ny fiaraha-miasa amin’ny Fitsarana ny amin’izay, indrindra moa amin’izao fanatsarana ny fahaiza-manao iarahana izao ;

Ny Talem-paritra (DRICC) Atsinanana dia nanazava ireo andraikitra raisiny mivantana amin’ny fandrindrana ny varotra anatiny ny lavanila manta na masaka hatramin’ny fanondranana, mba ahazoana sy itazonana hatrany ny kalitao « premium » efa ananantsika.
Sary DAJ

Vous aimerez aussi...