FAHAIZANA MITANTANA, FANABEAZANA, FANANA ANTOKA ARY SERASERA : FANOITRA EO AMIN’NY RAFITRA ARA-TSAKAFO MAHARITRA ETO MADAGASIKARA

Nandray anjara mivantana tamin’ny « webinaire » nokarakarain’ny FAO mikasika izany lohahevitra izany ny Minisitry ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asatanana (MICA) Rtoa Lantosoa RAKOTOMALALA.
Notsindriny manokana tamin’izany ireo lafin-kevitra iompanan’ny paikady eto anivon’ny MICA ahatratrarana ny tanjona iombonana dia ny fananan’ny mponina antoka ara-tsakafo sy ny fiarovana ara-pahasalamana ny mponina. Mitsinjara telo mazava tsara araka izany ny lafin-kevitra imasoan’ny minisitera mikasika izany fanomezana antoka sy fiarovana ara-tsakafo izany izay mandray anjara feno ao anatin’ny fahasalaman’ny mponina.

✔️

Ny lafin-kevitra iompan’ny paikady voalohany dia ny rafitra fanodinana sy fikajiana ny vokatra ara-tsakafo amin’ny alalan’ny indostria isam-paritra izany toy ireo fanodinana ny vokatry ny tany izay maro tokoa eny amin’ny faritra rehetra eto Madagasikara. Ny fametrahana ny indostria dia mametra ary manafoana ny fandaniana tsy misy antony vokatry ny tsy fisian’ny fanodinana ireo vokatra na tsy fisian’ny foto-drafitrasa izay. Nametraka ny fandaharanasa ODOF ny MICA na « indostria iray farahakeliny isaky ny faritra » izay mikendry indrindra ny fanodinana sy fikajiana ireo vokatra any an-toerana. Ity fandaharanasa ODOF ity dia mandray anjara amin’ny tanjontsika ary koa miteraka famoronan’asa ho an’ny mponina ifotony eny anivon’ny faritra eto Madagasikara.

✔️

Ny lafin-kevitra faharoa dia miompana amin’ny fanentanana ny sehatra ara-indostria sy ny fitsinjarana ara-tsakafo. Ny MICA dia manohana tanteraka ary manampy ara-teknika ireo mpandraharaha eo amin’ny lafin’ny fenitra, ny kalitao ary ny fahadiovana ara-tsakafo mandritra ny famokarana hatramin’ny fitsinjarana izany. Misy ihany koa manohana izany ny fisian’ny « Bureau des Normes de Madagascar » izay rantsamangaika eto anivon’ny minisitera ary ankehitriny dia misy ny fanomezam-panamarinana izay efa hipetraka tsy ho ela. Ny fananana izany fanomezam-panamarinana izany ho an’ireo vokatra jifain’ny mpanjifa dia miantoka fiarovana ho azy ireo sy varotra ara-drariny eto an-toerana sy iraisam-pirenena. Manaraka izany dia misy ny fanentanana sy fiaraha-miasa akaiky amin’ireo sehatra tsy miankina amin’ny fampiroboroboana ny kalitaon’ny vokatra ifotony izay iarahan’ny MICA sy ny SIM (Syndicat des Industries de Madagascar).

✔️

Ny lafin-kevitra fahatelo farany fa tsy kely indrindra dia fanabezana ho an’ny mpanjifa amin’ny alalan’ny Foibem-pitondrana misahana ny fiarovana ny mpanjifa eto anivon’ny minisitera. Maro ireo hetsika tanterahin’ny MICA mikasika izay fanabeazana ny mpanifa toy ny fanentanana azy ireo handinika tsara ireo vokatra jifainy (fijerena ny kalitaon’ny entana, fanamarinana tsara ny fehim-potoana azo hihinana ny entana, ny fandinihana tsara ny fonosana rehetra) izay mandray anjara amin’ny antoka ara-pahasalaman’izy ireo.

Vous aimerez aussi...