Fampiroboroboana ny indostria: Mitohy ny fitsirihana orinasa ataon’ny DII ho fampanarahan-dalàna

Niara-dalana ny ekipan’ny DII (Foibem-pitondrana misahana ny fotodrafitrasa sy ny fanavaozana) eto anivon’ny MICC sy ny ONE (Ofisim-pirenena momba ny tontolo iainana) nitsirika orinasa roa misehatra amin’ny famokarana lohamenaka tany Moramanga tamin’ny herinandro lasa iny. Ny orinasa BIODIS sy ny orinasa BIO ES OIL ireo. Izany dia dingana tsy maintsy arahina mialoha ny hanomezana fahazoan-dalana ara-tontolo iainana azy ireo.
Tafiditra anatin’ny anjara andraikitry ny MICC mba hanaraha-maso sy hanamarinana ny fifanarahan’ny fitaovana ampiasain’ny orinasa iray amin’ny sehatra fanodinana ataony kosa ny fidinana teny amin’ny HOMEOPHARMA eny Sambaina Manjakandriana ny 15 Novambra 2022 sy teny amin’ny UNIPRO eny Anosizato ny 28 Novambra 2023. Natao hanampiana ireny orinasa ireny amin’ny fampanarahan-dalàna ara-teknika sy ho fitandrovana ny tontolo manodidina ny orinasa izany.
Sary DII

Vous aimerez aussi...