Faritra ara-barotra malalaky ny kaontinanta afrikana (ZLECAF):Nampahafantarina ny sehatra tsy miankina, ny rafi-panjakana ary ny haino vaky jery isan-karazany ny momba ny ZLECAF

Ny taona 2018 no nanao sonia ny fifanarahana ZLECAF i Madagasikara. Mialohan’ny fidirana tanteraka sy firosoana amin’ny fanatanterahana izany dia nisy ny famelabelarana sy fanentanana ary fampahafantarana ny andinidininy mikasika ny Faritra ara-barotra malalaka ny Kaontinanta Afrikana. Niara-nifanome tanana tamin’izany ny avy ao amin’ny PNUD sy ny MICC, nandritra ny telo andro (19-20-21 Oktobra 2022) tetsy amin’ny Hôtel Ibis Ankorondrano.
Nisitraka ny fizarana nataon’ny manampahaizana manokana momba ny varotra avy ao amin’ny ZLECAF ny sehatra tsy miankina, ny rafi-panjakana ary ireo haino vaky jery isan-karazany. Ireto farany dia nomena lanja manokana satria izy ireo no hanaparitaka izany eny amin’ny vahoaka ka ilainy ny mahafehy ny mombamomba ny fifanarahana ZLECAF.
Tombotsoa maro no azo amin’ny firosoana amin’ny fanatanterahana ny ZLECAF. Anisan’izany ny fampitomboana ny taha-panondranana hatramin’ny 47% mankany amin’ny tsena afrikana, ny fanamorana ny fifanakalozana ara-barotra ary ny fivelaran’ny tsena ara-barotra eo amin’ny kaontinanta afrikana. Manana anjara toerana miavaka sy misongadina eo amin’ny tsena ZLECAF ny vokatra avy amin’ny seha-pihariana lamba, ny lavanila, ny dipoavatra, ny jirofo, ny hazan-dranomasina ary ny menaka azo avy amin’ny zava-maniry.
« Zava-dehibe eo amin’ny fanatanterahana ny fifanarahana ZLECAF ny fandraisan’ny rafitra ara-toekarena rehetra voakasika sy ny mpiara-miombon’antoka rehetra ny andraikiny tsirairay avy (na ny sehatra tsy miankina na ny fanjakana) », hoy ny Tale misahana ny Varotra Ivelany eto amin’ny MICC, Sadiah Razafimandimby nandritra ny fizarana nataony. Teboka izay niraisan’ny sehatra voakasika rehetra hevitra. Ilain’ny firenana malagasy ihany koa ny fanohanana sy tantsoroka avy amin’ny ZLECAF eo amin’ny fanatanterahana ny fifanarahana ara-barotra.

Vous aimerez aussi...