Ny ODOF na Distrika Iray Indostria Iray

Distrika Iray Indostria Iray na ODOF (One District One Factory), isan’ny laharam-pahamehana napetraky ny Minisiteran’ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asatanana (MICA). Ny ODOF izay mikendry ny fampiroboroboana ny famokarana ifotony sy ny fitrandrahana ny vokatra ifotony ary mifandray amin’ny fanatanterahana ny Velirano 6 (famoronana asa ho an’ny mponina ifotony), Velirano 7 (fampiroboroboana ny indostria) ary ny Velirano 9 (fahavitan-tena ara-tsakafo). Tao aorian’ny fanaovan-tsonia niarahan’ny MICA sy ny SIM (Syndicat des Industries de Madagascar) ho fanamafisana ny fanohanana sy ny fisandratan’ireo orinasa malagasy dia maro ireo fidinana eny ifotony nataon-dRtoa Minisitry ny MICA ny faran’ny herinandro lasa teo tany amin’ny faritra Itasy izay niarahany tamin’ireo manam-pahefana tany an-toerana (Governora, Lehiben’ny distrika, Ben’ny tanàna), ny Antenimieran’ny Varotra sy ny Indostria, ny fandraharan’asa PROSPERER, ny tetikasa TRF ary ny DRICA Itasy. Isan’ny nanamarika izany fidinana ifotony izany ny fanaovana ny fandraisana ara-teknika ny orinasa COAGARI any Arivomamo mpanodina ny vokatra voatabia izay orinasa voalohany voasokajy ao anatin’ny ODOF. Nitsidika ny toerana izay hametrahana ny “Zone Industrielle” tany Soavinandriana ihany koa ny delegasiona notarihan-dRtoa Minisitra ho fampandrosoana ara-toekarena ny faritra sy ny fampandrosoana ny mponina any an-toerana. Isan’ny orinasa mandinika sy salantsalany notsidihana ny Orinasa Maniry sy Zebu Coffee Miarinarivo (misehatra ao anatin’ny fambolena), ny orinasa Peno Soavinandriana (mpamokatra kitay avy amin’ny akofa) ary ny orisana Lydie Soavinandriana (mpanangona sy mpanodina vokatra ifotony). Nandritra ireo fitsidihana ireo no nahafahana namantatra ny filan’ny orinasa tsirairay sy izay fanohanana afaka omen’ny minisitera ho azy ireo amin’ny fampandrosoana sy ny faharetan’ny seha-pihariany avy. Mbola maro ny fidinana ifotony izay ho tanterahan’ny MICA eny anivon’ny faritra sy ny distrika ho fampiroboroboana indrindra ny indostria sy ny vokatra Malagasy.

Vous aimerez aussi...