VELIRANO 7 (FAMPIROBOROBOANA NY INDOSTRIA ETO MADAGASIKARA), 9 (FAHAVITANA ARA-TSAKAFO) ary 6 (ASA MENDRIKA Ho AN’NY REHETRA)

Araka ny dinika nifanaovan’ny fitondram-panjakana sy ny Minisiteran’ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asatanana dia hita sy tsapa fa ny fanodinana ny vokatra no isan’ny fanoitra mitondra ny fampandrosoana ifotony eny anivon’ny faritra sy ny distrika.
Mifandray amin’izany sy ho fanatanterahana ireo Velirano napetraky ny Filoham-pirenena Malagasy miisa 3 mahakasika ny MICA ireo dia mitohy hatrany ny fanohanana ara-teknika ireo indostria mandinika sy salantsalany isam-paritra.
Tao aorian’ny faritra Ihorombe dia manakaiky ny faritra Boeny indray ny fandaharanasa ODOF na « Indostria manakaiky distrika ».
Ny 31 may 2021 lasa teo dia orinasa mandinika sy salantsalany misehatra eo amin’ny seha-pihariana jono miisa telo no nisitraka fampitaovana tany amin’ny distrika telo ny faritra Boeny dia Mahajanga I, II, Mitsinjo ka nanatanteraka ny fanolorana izany Atoa Filoham-pirenena Andry RAJOELINA niaraka tamin’ny Minisitry ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asatanana Rtoa Lantosoa RAKOTOMALALA.
Ny tanjona amin’ity fanohanana ara-pitaovana ity dia marihana hatrany fa hitondrana fanatsarana ny taha-panodinana ny vokatra ifotony (productivité), fanatsarana maharitra ny eo amin’ny lafin’ny kalitao sy ireo fenitra maro samihafa ary indrindra ahafahana mivarotra ireny vokatra ifotony ireny.
Tsiahivina hatrany fa ny Antenimieran’ny Varotra sy Indostria ary ireo Solombavambahoaka isaky ny faritra dia miara-miasa akaiky amin’ny MICA eo amin’ny fitrandrahana ireo orinasa mandinika sy salantsalany ho tohanana amin’ny alalan’ny fandaharanasa ODOF na Indostria manakaiky Distrika.
Isan’ireo mpandraharaha nisitraka izany ny Fikambanana « Ny Mihary no Mihantra » misehatra anatin’ny seha-pihariana jono ahitana vatan-dehilahy mpanarato miisa 1500 ary mahatratra hatramin’ny 240 taonina isan-taona ny vokatr’izy ireo. Ho fanatsarana ny kalitao ary hampitomboina ny vokatra dia notolorana milina « Fumoir » ny fikambanana izay afaka manamaina vokatra hatramin’ny 30kg isan’andro. Manampy izany koa Atoa Randrianjatovo Solofoson, « Communauté de base » ao Namakia izay notolorana « Fumoir » mahavita manamaina vokatra hatramin’ny 20kg isan’andro.
Ny koperativa « Ny Mihantra » izay marihana fa vadin’ireo mpanarato ihany ny mpikambana ao anatiny izay miisa 1600 kosa dia misehatra amin’ny famokarana ny « gilets de sauvetage » ary mahatratra hatramin’ny 2400 isan-taona ny vokatr’ireto vehivavy ireto. Ho fanampiana azy ireo sy ahatonga ny asa ho matianina kokoa dia notolorana milina fanjairana indostrialy ity koperativa ity.
Araka ny toetr’andro mafana any amin’ny faritra Boeny dia isan’ny olana mipetraka ny fomba fitehirizana ireo vokatra toy ny haza-dranomasina ary misy fiantraikany amin’ny famokarana izany. Noho izany indrindra dia nisitraka milina mpamokatra « bloc de glace alimentaire » hatramin’ny 100 isa isaky ny 24 ora ny mpandraharaha iray, Rtoa RASOAMBOLANIRINA Raymonde na Beby, mpamokatra trondro maina (na poisson fumé) ahitana mpiasa miisa 20. Marihana fa vadina mpanarato miisa 120 no mamatsy ity mpandraharaha ity ary mitentina hatramin’ny 3 taonina 600 kg ny famokarany isan-taona.
Ny faritra Boeny dia isan’ny mpamokatra haza-dranomasina betsaka eto Madagasikara ary mendrika tohanana noho izany ny seha-pihariana jono sy ireo mpanao asatanana voakasika izany.
Isan’ny laharam-pahamehana napetraky ny MICA ihany koa ny fampahaizan’asan’ny sehatry ny asatanana sy ny fampiroboroboana ny sehatra indostria isam-paritra ho fampandrosoana ara-toekarena ny faritra eto Madagasikara.

Vous aimerez aussi...