Vokatra fanondrana

Efa manomana ny taom-piotazana lavanila manaraka ny any Analanjirofo
Notanterahina ny faran’ny herinandro lasa teo tany amin’ny Kaominina ambanivohitra Ambatoaranana, Distrikan’i Fenoarivo Atsinanana ny fihaonana miaraka amin’ireo rafitra voakasika any an-toerana hanatsarana ny seha-pihariana lavanila any amin’ny faritra.
Ho an’ny DRICC dia apetrany ho laharam-pahamehana ny:

📌

fanarahana akaiky ny lalana lalovan’ny vokatra lavanila

📌

fananana karatra (mpikarakara-mpividy;mpanangom-bokatra-nomem-pahefana), karatra momba ny hetra, taratasy manamarina ny fitaovam-pandrefesana, taratasy fanomezan-dalana hivezivezy avy amin’ny manam-pahefana isam-paritra

📌

fanaraha-maso ny tamberimbidy, ny fidirana sy fivoahan’ny vokatra

📌

fiaraha-miasa sy fahaiza-mitantana eo amin’ireo rafitra mahefa rehetra

📌

fametrahana ny vidiny ara-drariny ho an’ny lavanila maintso ho fitsinjovana ireo tantsaha mpamboly

Sary DRICC Analanjirofo

Vous aimerez aussi...